Com evitar la pèrdua de dades?

Com evitar la pèrdua de dades?

0 Comments 9:00 am
Com evitar la pèrdua de dades?

Els perills més comuns i causants potencials de les pèrdues de dades són els problemes tècnics, l’atzar i també l’ús dels propis usuaris dels equips i dispositius informàtics.

La millor manera d’evitar les pèrdudes de dades, és
mantenirse activament informat: si sabem quins problemes poden afectar als nostres dispositius, podrem efocar-ne la protecció de manera molt més efectiva.
10 consells útils per a prevenir la pèrdua de dades:

 • Realitzar dues còpies de seguretat regularment, automatitzades i monitoritzades i guarda-les en llocs diferents..
 • Tenir soport de dades a nivell de hardware mitjançant un sistema de discos durs en RAID, per a evitar pèrdues de dades per fallos de hardware, el qual permet que quan es crema un disc és substituit sense afectar la producció.
 • No fer servir la unitat on es fan còpies de seguretat com a “servidor” de dades, ni per a transportar-les.
 • Instal·lar un antivirus i actualitzar-lo regularment.
 • Protegir els documents importants de l’accés de treballadors temporals.
 • Els clients que estan al cloud privat d’Oter Informatica se’ls realitza la pràctica de còpies VHD (màquines virtuals en calent), mitjançant el servei de VSS (Volumen Shadow Copy Services de Microsoft).
 • Tenir sempre un sistema de backup extern a les teves intal·lacions, amb un sistema de treball en el núvol (cloud computing).
 • En cas de no disposar d’un ecosistema en el núvol, s’hauria de tenir un servei de còpies de seguretat on-line, que es copien per internet, segons normativa de la LOPD. Si vols saber el cost de un BackUp online, clica aquí: pressupost online de serveis de backup. 
 • En cas d’esborrament de dades o modificació per error, sempre s’ha de tenir un registre històric de copies de seguretat.
 • Es recomana la pràctica cada mig any o un any, d’enmagatzemar una còpia completa i mirar d’obrir-la per a veure que s’estiguin guardant totes les dades correctament.

Aplicant aquests consells, tindreu 100% consolidat el sistema de còpies de seguretat de la vostra empresa.

Si ho desitjes, a Oter Informàtica et podem fer una Auditoria Online i gratuïta sobre les mesures de seguretat que actualment teniu implantades a la vostra empresa, i et podem aconsellar sobre nous sistemes de protecció informàtica, si s’escau.

Los peligros más comunes y potenciales causantes de las pérdidas de datos son los problemas técnicos, el azar y también el uso de los propios usuarios de los equipos i dispositivos informáticos.

La mejor manera de evitar las pérdidas de datos, es mantenerse activamente informado: si sabemos cuáles son los problemas que podrían afectar a nuestros dispositivos, podremos enfocar la protección de manera mucho más efectiva.

10 consejos útiles para prevenir la pérdida de datos:

 • Realizar dos copias de seguridad regularmente, automatizadas y monitorizadas, y guardarlas en diferentes sitios.
 • Tener soporte de datos a nivel de hardware a través de un sistema de discos duros en RAID, para evitar pérdidas de datos por fallos de hardware, lo cual permite que cuando se quema un disco es sustituido sin afectar la producción.
 • No utilizar la unidad donde se hacen las copias de seguridad como “servidor” de datos, ni para transportarlos.
 • Instalar un antivirus y actualizarlo regularmente.
 • Proteger los documentos importantes del acceso de trabajadores temporales.
 • A los clientes que estan en el cloud privado de Oter Informatica, se les realiza la práctica de copias VHD (máquinas virtuales en caliente), mediante el servicio de VSS (Volumen Shadow Copy Services de Microsoft).
 • Tener siempre un sistema de backup externo a tus instalaciones, con un sistema de trabajo en la nube (cloud computing).
 • En caso de no disponer de un ecosistema en la nube, se debería tener un serivcio de copias de seguridad on-line, que se copiaran por internet segun la normativa de la LOPD. Si quiere saber el coste de un BackUp online, haga click aquí: presupuesto online de servicios de backup.
 • Em caso de borrado de datos o modificacion por error, siempre se debe tener un registro histórico de copias de seguridad.
 • Se recomienda la práctica cada medio año, o 1 año, de almacenar una copia completa y tratar de abrirla para comprobar que se estén guardando correctamente todos los datos.

Poniendo en práctica estos consejos, tendréis 100% consolidado el sistema de copias de seguridad de vuestra empresa.

Si lo deseas, Oter Informática puede hacerte una Auditoría Online y gratuita, sobre las medidas de seguridad que actualmente tenéis implantadas en vuestra empresa, y te podemos aconsejar sobre nuevos sistemas de protección informática.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Related Post