Com funciona un Datacenter?

0 Comments 8:57 am

Tot i que fa temps que treballar al núvol forma part del nostre dia a dia, la majoria d’suaris encara desconeixen el funcionament intern d’aquests serveis.

Segons l’Oficina Europea d’Estadística Eurostat , el 42% de les empreses europeesno treballen al núvol perquè no saben com funciona. Per acabar amb aquesta por a les noves tecnologies de treball compartit, ACENS decideix proporcionar dades reals i informació sobre els seus serveis.

El servei d’informàtica al núvol d’Oter Informática, està allotjat a les instal·lacions d’Acens.

Algunes dades que et faran confiar amb la seguretat del Datacenter:

-Te una extensió de 6.000m2.
-S’hi allotgen 6.500 servidors actius.
-Actualment hi ha més de 285.000 dominis mantinguts.

Com sé que les meves dades no es perdràn al Datacenter?

La majoria de centres de dades tenen una seguretat increïblement pensada i ideada perquè sigui pràcticament impossible perdre dades.

10 mesures de seguretat implementades per a evitar la pèrdua de dades al Datacenter:

 • Subministrament elèctric: s’utilitzen 3 canalitzacions diferents pel subministrament elèctric. En el cas improbable de que fallin els tres al mateix temps, s’activa un motor de combustió interna amb la finalitat de mantenir l’electricitat per 72 hores més (temps suficient per a restaurar el subministrament elèctric principal).
 • Seguretat contra incendis: La prevenció i extinció dels incendis és imprescindible en un centre de dades. És primordial disposar de portes metàl·liques a prova d’incendis i detectors de fum a totes les zones de l’edifici. També disposar de polsadors d’alarma, analitzadors de partícules i un expulsor de gas argó (un agent sense impacte ambiental que apagaría un foc de manera immediata).
 • Monitorització d’equips: Per més seguretat i control preventiu, un personal qualificat monitoritza els equips propis i de clients per garantir un perfecte funcionament.
 • Contra tempestes elèctriques: Gràcies a una gàbia Faraday al sostre de l’edifici, els servidors i equips no corren cap perill a les tempestes elèctriques. A l’interior de l’edifici s’evita absolutament qualsevol càrrega electrostàtica mitjançant un sòl elevat de 45cm.
 • Seguretat dels servidors: els servidors estan optimitzats de manera que ocupin poc espai físic i virtual. Per assegurar que les dades no es perden sota cap concepte, els servidors disposen d’un RAID4 per possibles avaries físiques dels discs durs.
 • Control Intern: Tot l’edifici està vigilat per un circuit tancat de televisió (CCTV) i dirigibles (Domos) per tenir una visió constant i gravada del que succeeix al datacenter. També disposa de detectors de presència en zones restringides.
 • Control Extern: L’edifici només disposa d’una entrada amb torns i targetes d’accés per controlar la entrada i sortida del personal i del material.
 • Cambra cuirassada: És la sala amb més seguretat de tot l’edifici. Allà s’hi guarda el material altament confidencial i sensible. També es troben armaris ignífugs compatibles amb l’enmagatzematge de suport magnètic de dades.
 • Clima interior adequat: Els equips d’un datacenter desprenen molta calor i una sala por arribar a unes temperatures elevades, ja que seia un risc pels servidors i per les persones. Per això els edificis estan climatitzats a la perfecció per a poder treballar-hi. Per garantir-ho, es controla de manera continua la temperatura i la humitat.
 • Alta velocitat: Les grans empreses de treball al núvol permeten una velocitat de transferència de dades de fins 10Gbps simultàniament. Gràcies a això poden treballar moltes persones a la vegada, realitzar backups més eficients…

Quan em pot costar tenir la meva empresa en un datacenter?
Tenir la teva empresa al núvol, és molt més rentable del què s’imagina!

A pesar de que hace tiempo que trabajar en la nube forma parte de nuestro día a día, la mayoría de usuarios desconocen el funcionamiento interno de estos servicios.

Según la Oficina Europea de Estadística Eurostat , el 42% de las empresas europeas no trabajan en la nube porque no saben cómo funciona. Para acabar con este miedo a las nuevas tecnologías de trabajo compartido, ACENS  decide proporcionar datos reales e información sobre sus servicios.

El servicio de informática en la nube de Oter Informática, está alojado en las instalaciones de Acens.

Algunos datos que te harán confiar en la seguridad del Datacenter:

– Tiene una extensión de 6.000m2.
– Se alojan 6.500 servidores activos.
– Actualmente hay más de 285.000 dominios mantenidos.

¿Cómo saber que mis datos no se van a perder en un datacenter?

La mayoría de centros de datos tienen una seguridad increíblemente pensada e ideada para que sea prácticamente imposible perder datos.

10 medidas de seguridad para evitar la pérdida de datos en el Datacenter:

 • Suministro eléctrico: se utilizan 3 canalizaciones diferentes para el suministro eléctrico. En el caso improbable de que fallaran los tres al mismo tiempo, se activa un motor de combustión interna para mantener la electricidad durante 72 horas más (tiempo suficiente para restaurar el suministro eléctrico principal).
 • Seguridad contra incendios: La prevención y extinción de los incendios es imprescindible para un centro de datos. Lo principal es disponer de puertas metálicas a prueba de incendios y detectores de humo en todas las zonas del edificio. También dispone de pulsadores de alarma, analizadores de partículas y un expulsor de gas argón (un agente sin impacto ambiental que apaga un fuego de manera inmediata).
 •  Monitorización de equipos: Para más seguridad y un control preventivo, personal cualificado monitoriza los equipos propios y de clientes para garantizar un perfecto funcionamiento.
 • Contra tormentas eléctricas: Gracias a una jaula Faraday en el tejado del edificio, los servidores y equipos están a salvo de tormentas eléctricas. En el interior del edificio se evita absolutamente cualquier carga electroestática mediante un suelo elevado de 45cm.
 • Seguridad de los servidores: los servidores están optimizados de manera que ocupen poco espacio física y virtualmente. Para asegurar que los datos no se pierden bajo ningún concepto, los servidores disponen de un RAID4 para posibles averías físicas de los discos duros.
 • Control Interno: Todo el edificio está vigilado por un circuito cerrado de televisión (CCTV) y dirigibles (Domos) para tener una visión constante y grabada de lo que sucede en el datacenter. También se dispone de detectores de presencia en zonas restringidas.
 • Control Externo: El edificio solo dispone de una entrada con tornos y tarjetas de acceso para controlar la entrada y salida del personal y del material.
 • Sala acorazada: Es la sala con más seguridad de todo el edificio. En ella se encuentra el material altamente confidencial y sensible. También se encuentran armarios ignífugos compatibles con el almacenamiento de soporte magnético de datos.
 • Clima interior adecuado: Los equipos de un datacenter desprenden mucho calor y una sala puede alcanzar temperaturas de riesgo para los servidores y para las personas. Por eso los edificios están climatizados a la perfección para poder trabajar. Para garantizarlo, se controla de manera continua la temperatura y la humedad.
 • Alta Velocidad: Las grandes empresas de trabajo en la nube permiten una velocidad de transferencia de datos de hasta 10 Gbps simultáneamente. Gracias a esto pueden trabajar muchas personas a la vez, realizar backups más eficientes…

¿Cuánto puede costar tener mi empresa en la nube?
Tener su empresa en la nube ¡es mucho más rentable de lo que se imagina!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Related Post